Wycena nieruchomości: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Skawina, Siepraw, Wieliczka, Michałowice, Zielonki, Zabierzów. Sporządzanie operatów szacunkowych, szacowanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy.

Wycena nieruchomości Kraków


Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Anna Rachtan, uprawniena zawodowe nr 4277 w zakresie szacowania nieruchomości.

Wycena nieruchomości wszelkiego typu, oraz ich części składowych:
- mieszkań, domów;
- lokali użytkowych, obiektów komercyjnych;
- budynków, budowli, zabudowań;
- działek gruntu o różnym przeznaczeniu;
- parcel budowlanych;
- terenów rolnych, upraw, zasiewów;
- lasów, zadrzewień, zakrzewień;
- inwentaryzacje dla potrzeb oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
- wycena praw do nieruchomości.

Analiza, doradztwo i opracowania dotyczące rynku nieruchomości:
- efektywności inwestowania i rozwoju wybranej nieruchomości (opłacalności inwestycji);
- trendów rynku;
- skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;
- określenie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora;
- oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego;
- inne.

Dodatkowe usługi dla firm/przedsiebiorstw/spółek:
- określenie wartości nieruchomości jako aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego;
- wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
- wycena aktywów trwałych, określenie wartości rynkowej zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR, MSSF), według Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW).

Dodatkowe usługi dla banków:
- wycena wartości rynkowej;
- propozycja wartości bankowo-hipotecznej;
- określenie wartości dla: optymalnego wykorzystania, wymuszonej sprzedaży, likwidacji, alternatywnego użytkowania;
- określenie wartości aktywów własnych banku dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego według MSSF;
- wyceny w celu zarządzania ryzykiem dla spełnienia wymogów Porozumienia Bazylejskiego - Bazylea II (Basel II);
- określanie wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny;
- analizy rynku nieruchomości, trendów rynkowych, skutków finansowych uchwalania planów miejscowych i inne, mające na celu określenie rozmiaru ryzyka kredytowego dla kredytów i pożyczek hipotecznych;
- analizy i opracowania w celu wypełnienia Rekomendacji F, R i S Komisji Nadzoru Bankowego;
- dokonywanie wizji lokalnych na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego, w celu stwierdzenia postępu prac budowlanych i ich zgodności z harmonogramem oraz założeniami projektu budowlanego (fotoinspekcje).