Wycena nieruchomości: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Skawina, Siepraw, Wieliczka, Michałowice, Zielonki, Zabierzów. Sporządzanie operatów szacunkowych, szacowanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy.

Dokumentacja do wycen


Podstawowe dane oraz dokumenty potrzebne do wykonania wyceny:
- numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis);
- wypis z ewidencji gruntów;
- kopia aktualnej mapy ewidencyjnej;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: umowa kupna-sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste, umowa ze spółdzielnią mieszkaniową, umowa dzierżawy, umowa najmu, orzeczenie o nabyciu spadku itp.

Dokumenty dodatkowe:

Dla budynków i budowli:
- dokumentacja projektowa;
- dokumentacja techniczna;
- ewentualne umowy z dostawcami mediów (dla nowych budynków).

Dla gruntów komercyjnych:
- kopia mapy zasadniczej.

Dla wyceny spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:
- zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu;
- zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni;
- rozliczenie ze spółdzielnią dotyczące danego lokalu (informacja dotycząca rozliczenia wkładu mieszkaniowego ewentualnie spłaty kredytu zaciągniętego na koszty budowy, informacja o ewentualnych zaległościach czynszowych).

Przydatne są również wszelkie inne dostępne dokumenty pomagające w ustaleniu aktualnego stanu prawnego, technicznego oraz stanu zagospodarowania.