Wycena nieruchomości: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Skawina, Siepraw, Wieliczka, Michałowice, Zielonki, Zabierzów. Sporządzanie operatów szacunkowych, szacowanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy.

Warto wiedzieć


Nieruchomość część powierzchni ziemskiej stanowiącą osobny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do części składowych gruntu należą budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, oraz drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.
Za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

Kredyt hipoteczny: udzielany przeważnie w celu związanym z inwestycją na rynku nieruchomości (zakupem na rynku pierwotnym lub wtórnym, budową, rozbudową, nadbudową, przebudową, remontem). Kredyt hipoteczny związany jest z udzieleniem bankowi zabezpieczenia w postaci ustanowionej hipoteki na nieruchomości.
Cechy kredytu:
- waluta udzielenia kredytu, najczęściej: PLN, EUR, USD, CHF;
- oprocentowanie: o zmiennym lub stałym (rzadko udzielany ze względu na duże ryzyko stóp procentowych) oprocentowaniu;
- rodzaj spłaty: raty równe (annuitetowe), raty malejące;
- rodzaj rynku będący przedmiotem kredytowania: budowlano-hipoteczny (rynek pierwotny), kredyt hipoteczny (rynek wtórny).
Na koszty kredytu hipotecznego składają się:
- oprocentowanie kredytu, oparte na indeksie walutowym: WIBOR, LIBOR, EURIBOR, powiększone o marżę banku;
- prowizje i opłaty, np.: za rozpatrzenie wniosku kredytowego, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą spłatę, za zmianę waluty kapitału kredytu, za zmianę harmonogramu spłaty itd.,

Hipoteka: ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności z nieruchomości, bez względu na to, czyją ona stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Hipoteką można obciążyć nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.