Wycena firm i przesiębiorstw, spółek, marek i znaków towarowych, środków trwałych, nieruchomości komercyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, aportów.

Wycena firmy, aktywów


Wykonywana wycena może obejmować - w zależności od celu wyceny i potrzeb Zamawiającego - następujące elementy:
- wycenę całej firmy (przedsiębiorstwa);
- wycenę zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- wycenę udziałów w kapitale własnym;
- określenie (aktualizację) wartości środków trwałych będacych składnikami majątku przedsiębiorstw (maszyny, urządzenia, samochody, etc.);
- wycenę nieruchomości zaliczanych do inwestycji;
- wycenę marki i znaków towarowych;
- wycenę innych wartości niematerialnych i prawnych jak: licencje, patenty, relacje z klientem, bazy danych, kapitał ludzki i inne.

Wyceny mogą być dokonywane w podejściu porównań rynkowych, majątkowym, dochodowym, opcji realnych. W trakcie wyceny możliwe jest określanie godziwej wartości rynkowej (Fair Market Value), wartości sprawiedliwej (Fair Value), wartości inwestycyjnej (Investment Value), lub innej na życzenie Zamawiającego.

Dostępne są następujące rodzaje opracowań wyceny, w zależności od celu wyceny i potrzeb Zamawiającego:
- Pełna wycena: wynik przedstawiony jako wartość lub przedział wartości, uwzględniający wszelkie istotne i dostępne informacje. Brane są pod uwagę wszystkie podejścia uznane przez wyceniającego za właściwe. Opracowanie w formie pisemnej.
- Uproszczona wycena: jak pełna wycena, z tą różnicą, że opiera się na ograniczonym zakresie informacji. Opracowanie w formie pisemnej.
- Kalkulacja wartości: opiera się na ograniczonym zakresie informacji. Kalkulacja może opierać się na podejściach uzgodnionych z Zamawiającym. Raport końcowy może mieć formę pisemną lub ustną.

Wyceny majątkowe:
- wszelkich rodzajów nieruchomości: gruntów wraz z częściami składowymi stanowiącymi budynki lub budowle, a także budynków stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
- ograniczonych praw rzeczowych związanych z nieruchomością;
- maszyn i urządzeń.

Analizy, doradztwo i opracowania dotyczące:
- efektywności inwestowania i rozwoju wybranej nieruchomości (opłacalności inwestycji);
- rynku nieruchomości, trendów rynku;
- skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;
- określenia wartości nieruchomości dla potrzeb osoby, której przysługują prawa do nieruchomości, indywidualnego inwestora.

Siedzibą firmy Anna Rachtan Valuation and Consulting jest Kraków, a usługi wykonywane są na terenie całego kraju.