Wycena firm i przesiębiorstw, spółek, marek i znaków towarowych, środków trwałych, nieruchomości komercyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, aportów.

Przydatne definicje oraz informacje


1. Metodyka wyceny przedsiębiorstwa (firmy):
Przedsiębiorstwo może zostać wycenione z zastosowaniem następujących metod:
- metodą porównań rynkowych zwana również metodą wskaźnikową lub mnożnikową;
- metodami majątkowymi: metodą księgową i jej modyfikacjami tj. metodą skorygowanych wartości aktywów netto, metodą odtworzeniową, metodą likwidacyjną (inaczej metodą upłynnienia);
- metodą dochodową: metoda DCF..

2. Metodyka wycen nieruchomości:
Nieruchomość może zostać wyceniona z zastosowaniem następujących podejść:
- w podejściu porównawczym: metodą korygowania ceny średniej, porównywania parami, metodą analizy statystycznej rynku;
- w podejściu dochodowym: metodą zysków, metodą inwestycyjną, techniką dyskontowania strumieni pieniężnych (DCF), techniką kapitalizacji prostej;
- w podejściu mieszanym metodą pozostałościową, kosztów likwidacji, metodą wskaźników szacunkowych gruntu;
- w podejściu kosztowym: metodą kosztów odtworzenia, metodą kosztów zastąpienia, techniką szczegółową, techniką elementów scalonych, techniką wskaźnikową.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania nieruchomości oraz dostępne informacje o cenach, dochodach i innych cechach nieruchomości podobnych.

3. Wycena nieruchomości jest to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się ustalenia wartości nieruchomości.

4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku przy spełnieniu poniższych założeń:
- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami;
- strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
- strony są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości;
- żadna ze stron nie działa w sytuacji przymusowej;
- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania sprzedawanej nieruchomości na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy, oraz upłynął czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i aktualny stan rynku.

5. Nieruchomość jest to części powierzchni ziemskiej stanowiącej osobny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane, lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (KC), do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.
- Za część składową nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

6. Nieruchomość gruntowa: grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią one odrębny przedmiot własności.